Chế độ chính sách ngành sữa

Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

Ngày 25 tháng 10 năm 2013, Thủ trướng Chính phủ có Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. Quyết định này thay thế Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng.

 Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg so với Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg có những điểm mới sau đây:

     Thứ nhất: Quyết định xác định rõ trách nhiệm của các bên trong mối liên kết sản xuất, trong đó nông dân, tổ chức đại diện của nông dân và doanh nghiệp là các đối tác chính của quá trình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản; Nhà nước đóng vai trò tạo ra khung khổ pháp lý, chính sách hỗ trợ cho các bên tham gia liên kết, đồng thời kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; nhà khoa học không chỉ đơn thuần là người nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật theo lối có gì chuyển nấy, mà phải đáp ứng yêu cầu của nhà nông và doanh nghiệp theo dạng đặt hàng, nhằm cho ra những sản phẩm nông sản có giá thành hợp lý, có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường.

 

     Thứ hai: Nguồn lực để thực hiện các chính sách hỗ trợ được xác định rõ trong quyết định. Tại Điều 7 Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg  quy định: Ngân sách Nhà nước Trung ương hỗ trợ các địa phương thông qua các chương trình, dự án trực tiếp và lồng ghép các chương trình, dự án có liên quan. Quyết định cũng giao quyền cho Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, các cơ chế chính sách hiện hành, sử dụng ngân sách địa phương, nguồn hỗ trợ từ các chương trình, dự án của Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác, quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho các nội dung quy định tại Quyết định này.

 

     Thứ ba: Chính sách hỗ trợ, điều kiện để nhận hỗ trợ của Nhà nước được quy định rõ. Theo  Điều 4, các doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản sẽ được hưởng lợi 4 nhóm chính sách với điều kiện quy định tại Điểm 2 Điều 4 của Quyết định. Tổ chức đại diện nông dân được hưởng 05 nhóm chính sách theo Điểm 1 Điều 5 của Quyết định cũng phải tuân thủ điều kiện hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo Điểm 2 Điều 5. Nông dân được hưởng ưu đãi, hỗ trợ 03 nhóm chính sách theo  Điều 6 của Quyết định với điều kiện hộ nông dân cam kết thực hiện sản xuất và bán nông sản theo hợp đồng đã ký và được cấp thẩm quyền xác nhận.

 

Thứ tư: Cơ chế xử lý vi phạm hợp đồng cũng đã được quy định tại Điều 8 của Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg: Các bên tham gia liên kết vi phạm hợp đồng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Doanh nghiệp, hộ nông dân, tổ chức đại diện đã nhận hỗ trợ của Nhà nước nhưng vi phạm hợp đồng liên kết đã ký kết với đối tác mà không có lý do chính đáng sẽ bị thu hồi và không được xem xét hỗ trợ vào năm tiếp theo.

 

Chi tiết xem tại đây

Nguồn: thuvienphapluat.vn
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác